CBR

PL

Granty

Pozostałe granty

  s
 • BSM STENT

  BSM STENT

  Opracowanie metody otrzymywania samorozprężalnych, biodegradowalnych, polimerowych stentów naczyniowych uwalniających leki

  Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN (lider), American Heart of Poland S.A., Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.;

  Budżet całkowity: koszty kwalifikowane 4,75 mln PLN, dofinansowanie 3,94 mln PLN

  Budżet AHP: koszty kwalifikowane 2,24 mln PLN, dofinansowanie 1,45 mln PLN

  Okres realizacji: 01.04.2015 - 31.03.2018

  Celem projektu jest wytworzenie działającego prototypu bioresorbowalnego, samorozprężającego się pod wpływem temperatury stentu wewnątrznaczyniowego, uwalniającego lek zapobiegający restenozie innowacyjną techniką mikrowtrysku, oraz sprawdzenie jego przydatności i zachowania leczniczego w badaniach przedklinicznych. W wypadku uzyskania pozytywnej oceny medycznej, całość otrzymanych w trakcie procesu badawczego wyników stanowić będzie silną przesłankę do dalszych badań klinicznych, związanych z właściwymi pracami wdrożeniowymi i uruchomieniem produkcji bioresorbowalnych stentów wewnątrznaczyniowych z pamięcią kształtu.

 • Innowacyjna doosierdziowa terapia kardiomiopatii niedokrwiennej za pomocą komórek macierzystych i cytokin uwalnianych z biodegradowalnych mikrosfer

  Celem projektu jest ocena farmakokinetyki cytokiny SDF-1 alfa pochodzenia endo i egzogennego oraz badanie efektów tkankowych, w tym ocena zmniejszenia powierzchni zawałowej serca, po podaniu biodegradowalnych mikrosfer uwalniających SDF-1 do worka osierdziowego z równoczesnym dożylnym podaniem komórek macierzystych.

  Tytuł projektu: „Innowacyjna doosierdziowa terapia  kardiomiopatii niedokrwiennej za pomocą komórek macierzystych                                 i cytokin uwalnianych z biodegradowalnych mikrosfer”

  Numer umowy: UMO-2016/23/B/NZ5/02517

  Kwota dofinansowania: 1 335 840 zł

  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

  Okres trwania: 01.10.2017 – 30.09.2020

  Celem projektu jest ocena farmakokinetyki cytokiny SDF-1 alfa pochodzenia endo i egzogennego oraz badanie efektów tkankowych, w tym ocena zmniejszenia powierzchni zawałowej serca, po podaniu biodegradowalnych mikrosfer uwalniających SDF-1 do worka osierdziowego z równoczesnym dożylnym podaniem komórek macierzystych.

 • Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku

  Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku

  Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji biodegradowalnych stentów naczyniowych metodą mikrowtrysku oraz optymalizacja procesu ich implantacji.

  Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku

  Cel projektu:

  Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji biodegradowalnych stentów naczyniowych metodą mikrowtrysku oraz optymalizacja procesu ich implantacji.

  Planowane efekty:

  W projekcie opracowany będzie materiał bazujący na biodegradowalnych biozgodnych polimerach: poliestrach alifatycznych i poliestrowęglanach oraz ich blendach, który pozwoli na wyeliminowanie największych wad stentów polilaktydowych, zbyt dużą sztywność oraz postępującą wraz z degradacją stentu krystalizację polilaktydu.

  Wartość projektu:

  5 166 954,00 zł

  Wkład funduszy Europejskich:

  4 462 239,60 zł

       

       

         

 • „Wpływ lokalnego dostarczania allogenicznych chondrocytów na odpowiedz biologiczną i gojenie się struktur kostnych po sternotomii.”

  Numer umowy: 2017/25/B/NZ5/02582

  Kwota dofinansowania: 999 460,00 zł

  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

  Okres trwania: 3.04.2019- 2.04.2021

   

  Numer umowy: 2017/25/B/NZ5/02582

  Kwota dofinansowania: 999 460,00 zł

  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

  Okres trwania: 3.04.2019- 2.04.2021

  Celem projektu jest obserwacja i ocena biologii chondrocytów mostka, pochodzenia świńskiego, hodowanych in vitro w celu regeneracji uszkodzonego mostka po zabiegach sternotomii pośrodkowej.

 • Monitel-HF

  Monitel-HF

  Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia

  Projekt realizowany przez konsorcjum Monitel-HF w składzie: Śląskie Centrum Chorób Serca (lider), American Heart of Poland S.A., Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., Instytut Technik i Aparatury Medycznej ITAM, ENTE Sp. z o.o., NOVUM S.A.

  Budżet całkowity: koszty kwalifikowane 19,3 mln PLN, dofinansowanie 15,4 mln PLN

  Budżet AHP: koszty kwalifikowane 1,4 mln PLN, dofinansowanie 0,7 mln PLN

  Okres realizacji: 01.03.2014 - 31.11.2016

  Projekt ma na celu wytworzenie urządzeń do zdalnej diagnostyki pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Aby osiągnąć ten cel, obowiązkowe jest opracowanie wiarygodnego systemu monitoringu, umożliwiającego zdalną ciągłą ocenę różnych parametrów przewidywania zdarzeń sercowo-naczyniowych z możliwością wcześniejszej interwencji.

  Powodzenie  projektu przyczyni się do poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca, a także uzyskania znaczących oszczędności finansowych z powodu zmniejszenia ich hospitalizacji.

 • Restore

  Restore

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego

  Projekt realizowany przez konsorcjum: American Heart of Poland S.A., Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektroniki, Automatyki i Inżynierii Biomedycznej; Silvermedia Sp. z o.o., Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o., Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

  Budżet całkowity: koszty kwalifikowane 15,9 mln PLN, dofinansowanie 13,5 mln PLN

  Budżet AHP: koszty kwalifikowane 5,68 mln PLN, dofinansowanie 3,82 mln PLN

  Okres realizacji: 01.03.2016 - 31.12.2019

  Projekt zakłada poprawę rokowania odległego populacji pacjentów z chorobą wieńcową przez stworzenie, wprowadzenie i ocenę optymalnego modelu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z adekwatnym leczeniem choroby wieńcowej.

  Chociaż aktualne dane kliniczne wskazują jednoznacznie na korzyści połączenia efektów kompletnej rewaskularyzacji z optymalną rehabilitacją kardiologiczną (RK), to jednak niespełna jedna trzecia pacjentów w krajach Europy uczestniczy w programach rehabilitacji. Dodatkowo, wśród poważnych ograniczeń obecnych programów rehabilitacji kardiologicznej wymienić należy ich stosunkowo krótki okres bez kontroli odległej jej efektów klinicznych, brak odpowiedniego monitorowania oraz problemy strukturalne, w tym nierównomierne rozmieszczenie geograficzne dostępnych programów rehabilitacji.

  W związku z tym we współpracy z polskimi liderami z zakresu medycyny sercowo-naczyniowej, rehabilitacji i projektowania oraz tworzenia oprogramowania medycznego zamierzamy wprowadzić i ocenić system optymalnej telerehabilitacji kardiologicznej, w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej.

 • Sonata

  Sonata

  Wpływ śródściennego wstrzyknięcia cholesterolu w warunkach hiperglikemii i diety wysokocholesterolowej na odpowiedź naczyniową celem rozwoju modelu aterosklerozy u świni domowej

  Projekt realizowany przez American Heart of Poland S.A.

  Budżet AHP: koszty kwalifikowane 316 tys. PLN, dofinansowanie 316 tys. PLN

  Okres realizacji: 04.09.2014 - 03.06.2016

  Głównym ograniczaniem dotychczasowych eksperymentalnych modeli zwierzęcych jest brak podstawowej patologii, jaką jest miażdżyca naczyń. Z tego powodu celem niniejszego badania doświadczalnego będzie ocena odpowiedzi naczyniowej na mało inwazyjne, podprzydankowe podanie roztworu cholesterolu w warunkach eksperymentalnych. Zakładamy, że skutkiem podania roztworu cholesterolu do ściany tętnicy wieńcowej lub obwodowej, w warunkach indukowanej hiperglikemii i hipercholesterolemii, będzie uzyskanie unikatowego i powtarzalnego modelu aterosklerozy, którego morfologia będzie podobna do tej występującej u człowieka.

  Dane uzyskane z realizacji grantu pomogą w dokładnym poznaniu zjawisk i procesów zachodzących na poziomie tkankowym w trakcie tworzenia się blaszki miażdżycowej. Pozwolą również prześledzić, kiedy blaszka staje się niestabilna. Ponadto, jeżeli projekt zakończy się sukcesem, zostanie stworzony unikatowy na świecie, powtarzalny, podobny do ludzkiego i relatywnie szybki w uzyskaniu model aterogenezy u zwierząt.

 • Phoenix

  Phoenix

  Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca

  Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Śląskie Centrum Chorób Serca (lider), American Heart of Poland S.A., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., Uniwersytet Jagielloński Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, The School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences and Trinity Biomedical Sciences Institute, The University of Dublin Trinity College;

  Budżet całkowity: koszty kwalifikowane 15,47 mln PLN, dofinansowanie 14,2 mln PLN

  Budżet AHP: koszty kwalifikowane 2 mln PLN, dofinansowanie 0,8 mln PLN

  Okres realizacji: 01.07.2015 - 30.06.2018

  Projekt ma na celu zbadanie możliwości regeneracji serca przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold). Projekt dedykowany jest pacjentom z ciężką, objawową, niedokrwienną niewydolnością serca, którzy wyczerpali zarówno możliwości współczesnej farmakoterapii, jak i leczenia zabiegowego ("no-option patients"). Opracowane, testowane i sprawdzone w ramach projektu PHOENIX rusztowanie-skafold (CERES) wzbogacone komórkami MSC (CERES-MSC) stanie się ostatecznie gotowym produktem, który powinien stymulować rewaskularyzację niedokrwionego obszaru mięśnia sercowego, przywracając jego kurczliwość. Celem projektu jest zatem opracowanie i zapewnienie dostępu do nowoczesnej, opłacalnej metody leczenia dla szerszej populacji pacjentów, która zwiększy czas przeżycia oraz jakość życia.

Do góry