CBR

PL

Innowacje

Nowatorki program hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego

Warszawa, październik 2013 roku

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) rozpoczęły program hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Polega on na jednoczasowym wykonywaniu zabiegów przezskórnego stentowania wieńcowego oraz zespolenia tętnicy piersiowej wewnętrznej z tętnicą zstępującą przednią, czyli tętnicą wieńcową zaopatrującą mięsień sercowy. W trakcie zabiegu wykonuje się minimalne cięcie w przestrzeni międzyżebrowej (zamiast rozległego przecięcia mostka), a pobranie tętnicy piersiowej wewnętrznej, która wykorzystywana jest jako pomost (bypass), odbywa się metodą wideoskopową bez otwierania klatki piersiowej. Zabieg przeprowadzany jest u pacjentów z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową, u których leczenie farmakologiczne było nieskuteczne.

Zabiegi przeprowadzone zostały z uzyskaniem założonych celów klinicznych, czyli pełnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u mężczyzny i kobiety w wieku powyżej 70 lat, z wysokim ryzykiem klasycznej operacji wynikającym m.in.: z wczesnego okresu po zawale serca. Chorzy po zabiegach poddani zostali przyspieszonej rekonwalescencji, na którą pozwala ta nowoczesna metoda leczenia. Pacjenci zaczęli wracać do normalnej aktywności w ciągu pierwszej doby od zabiegu, a całkowity czas ich hospitalizacji uległ skróceniu.

Operacje zostały przeprowadzone w nowoczesnym szpitalu sercowo-naczyniowym PAKS w Bielsku-Białej, przez zespół kardiologów i kardiochirurgów pod kierunkiem kardiologa Prof. Pawła Buszmana, kardiochirurga prof. Andrzeja Bochenka oraz ordynatora oddziału kardiochirurgii doc. Marka Cisowskiego, przy udziale ordynatora oddziału kardiologii dr. Bogdana Goryckiego oraz kardiochirurga dr. Rafika Abu Samry.

 

Zabiegi wykonano u chorych z ostrym zespołem wieńcowym, u których stwierdzono zaawansowaną wielonaczyniową miażdżycę tętnic wieńcowych. Do tej pory tego typu chorzy przechodzili wieloetapowe zabiegi rewaskularyzacji przezskórnej i chirurgicznej Tym razem, dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki zabieg wykonany został tylko raz, od razu przynosząc spodziewane efekty

tłumaczy dr Bogdan Gorycki, Ordynator II Oddziału Kardiologicznego PAKS w Bielsku-Białej.

Operacje przeprowadzono w nowoczesnej sali hybrydowej, którą posiada ośrodek PAKS w Bielsku-Białej. Hybrydowa sala operacyjna jest miejscem, w którym kardiolodzy interwencyjni i kardiochirurdzy mogą leczyć u chorego strukturalne wady serca, przy użyciu technik endowaskularnych i endoskopowych tj. wszczepiać zastawki serca, stentgrafty, itd.

Dzięki temu, że pacjent nie wymaga oddzielnych interwencji, a więc wielokrotnych hospitalizacji, nie musi też niepotrzebnie przemieszczać się pomiędzy oddziałami kardiologicznym, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, co pozwala zminimalizować ryzyko terapii oraz towarzyszący mu stres, szybciej wraca też do normalnej aktywności życiowej – mówi doc. Marek Cisowski, Ordynator I Oddziału Kardiochirurgii PAKS, w Bielsku Białej.

Ogromnym wyzwaniem i jednocześnie innowacją było wykonanie tych zabiegów przy pełnej osłonie lekami przeciwzakrzepowymi, włącznie z podwójną terapią przeciwpłytkową – dodaje prof. Paweł Buszman, współzałożyciel Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Wiązało się to z ryzykiem krwawienia, które zostało jednak zniwelowane poprzez zastosowanie nowej generacji leków przeciwpłytkowych oraz nowej techniki pobierania i zespolenia pomostu tętniczego tj. tętnicy piersiowej wewnętrznej. W trakcie zabiegu nie zaobserwowaliśmy istotnego krwawienia, a chorzy nie wymagali transfuzji krwi, która jest niezbędna w trakcie wykonywaniu klasycznej chirurgicznej rewaskularyzacji serca z otwarciem klatki piersiowej i zastosowaniem krążenia pozaustrojowego.

Skorzystanie przez pacjentów z tak innowacyjnych rozwiązań w leczeniu choroby wieńcowej było możliwe dzięki zastosowaniu nowej generacji leków przeciwpłytkowych, które są obecnie wprowadzane do praktyki klinicznej oraz nowoczesnej sali hybrydowej, która została zbudowana i wyposażona z funduszy unijnych, pozyskanych przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - PO IG 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”.

Opublikowane wyniki leczenia kardiochirurgicznego osiągane przez lekarzy PAKS w Bielsku-Białej dorównują, a w niektórych aspektach nawet przewyższają wyniki publikowane przez najlepsze ośrodki w USA, takie jak Mayo i Cleveland Clinic. Dane te potwierdzają, że jest to nie tylko dobrze wyposażona, ale i świetnie zorganizowana placówka medyczna, dysponująca wysokiej klasy kadrą medyczną. PAKS w Bielsku-Białej należy do najlepszych tego typu placówek w Polsce.

Ośrodek PAKS w Bielsku-Białej jest częścią Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Specjaliści PAKS od wielu lat zajmują się w nim testami nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Bada się tu m.in. miejscowe podawanie leków w celu leczenia miażdżycy i zapobiegania restenozie, nowoczesne metody zapobiegania uszkodzeniu poreperfuzyjnemu w zawale serca oraz metody regeneracji mięśnia sercowego i naczyń po zawale. Opracowywane i testowane są tu również metody reparacji oraz przezskórnej implantacji zastawek serca, nowe stenty wewnątrznaczyniowe oraz nowatorskie sposoby interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego.

Przeczytaj także:

Do góry